A „Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda” bemutatása

 

 

 

Az ügyvédi iroda megalakulása

 

 

A dr. Sárecz Judit által egyéni ügyvédként 1988. június 29-én indított ügyvédi tevékenységet váltotta 2010. február 2. napján a „Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda” elnevezés alatt működő ügyvédi iroda.

 

 

Az ügyvédi iroda tevékenységi területe

 

 

Az ügyvédi iroda alapvetően jogi, gazdasági és pénzügyi ismereteket igénylő stratégiai jogi tanácsadással foglalkozik, melynek során segítjük a gazdaság legkülönbözőbb szegmenseiben működő megbízóinkat az előttük álló jövőbeli változásokra való tudatos felkészülésben, a stratégiai és az operatív döntéshozatal összhangjának megteremtése útján.

 

Állami intézmények, önkormányzatok, vállalatok komplex jogi képviseletét, különféle szerződések készítését, jogértelmezési problémák megoldását, cégeljárási, munkajogi, hatósági ügyek kezelését, követelések érvényesítését, perek vitelét végezzük.

 

 

 

Az ügyvédi iroda működési köre

 

 

Általános jogi support biztosítása

Az ügyvédi iroda munkatársai útján, - akik több jelentős, a gazdaság területét érintő jogszabály meghozatalának előkészítő munkálataiban is részt vettek - állami intézmények, önkormányzatok, vállalatok komplex jogi képviseletét, különféle szerződések készítését, cégeljárási, munkajogi ügyek kezelését, követelések érvényesítését, perek vitelét is tudja biztosítani.

 

Cégalapítás, cégcsoportok létrehozása, vezetési tanácsadás

Az ügyvédi iroda számos nagy jelentőségű beruházás előkészítésében, új vállalkozások alapításában, meglévő vállalkozások szervezeti átalakításában, cégcsoportok létrehozásában cégjogi képviseletében vesz részt, közreműködünk az ezzel összefüggő konszolidációs folyamatokban, a cégcsoport struktúra és a csoportfinanszírozás kialakításában.

 

Cégátvilágítás

A valós helyzethez igazodó stratégia kidolgozásához az ügyvédi iroda cégátvilágítást végez, elemzi a társadalmi, gazdasági, iparági, technológiai környezet várható hatásait, mindezek jogi hátterét, áttekinti a megbízó előtt álló fejlődési lehetőségeket, a működésbe hozható erőforrásokat, az innovációs lehetőségeket, felméri a versenyelőny, illetve versenyhátrány hatásait, következményeit, segít kialakítani a megbízó vállalkozásának optimális jogi kereteit.

A cégátvilágítás során a vállalkozás állapotáról összefoglaló értékelést adunk a tulajdonosok, illetve a cégvezetés számára, ugyanakkor a vizsgálat alapján javaslatokat fogalmazunk meg a szükséges változtatásokra, és megoldási alternatívákat dolgozunk ki a megbízó számára.

 

Reorganizációs tevékenység

Az ügyvédi iroda feltárja a veszteségforrásokat, meghatározza a vállalkozás változásra való képességét. Meghatározzuk a ki nem használt vagyontárgyak körét, megvizsgáljuk a vállalkozás kötelezettségállományát, a likviditási mutatók alakulását, a reorganizációhoz szükséges pótlólagos forrásigény bevonásának lehetséges formáit. A tervezést követően közreműködünk a reorganizáció megvalósítási programjának kidolgozásában, javaslatot teszünk a megvalósítási program projektjeire, segítséget nyújtunk azok megszervezésében.

 

Uniós jogi és stratégiai tanácsadás, hazai fejlesztéspolitika

Az ügyvédi iroda kifejezetten az állami szektorból kikerülő megbízói számára lát el speciális uniós jogi és szektorspecifikus szakpolitikai, illetve hazai fejlesztéspolitikai ismereteket igénylő feladatokat. Az ügyvédi iroda részt vesz a fejlesztéspolitikába tartozó számos önálló nagy területhez - mint az uniós pénzügyi eszközök (hitel, kockázati tőke, garancia), K+F+I terület - kapcsolódó koncepció és implementációs terv kialakításában és az uniós jogi és szakpolitikai környezetnek való megfelelőség vizsgálatában és alátámasztásában. Az ügyvédi iroda az ilyen típusú projektekben a megvalósítás megkezdését követően egészen a projektek lezárásáig aktívan részt vesz, mint külső szakértő.

 

Pénz és tőkepiaci szakjogi tevékenység

Több pénzügyi vállalkozás, befektetési társaság, tőkealap, tőkealap-kezelő társaság létrehozásában, engedélyezési eljárásában, termékértékesítési rendszerének kialakításában, hiteltermékek kidolgozásában, pénzügyi intézmények, alapkezelők, tőketársaságok belső szabályzatainak elkészítésében, jogszabályváltozásokból adódó aktualizálásában, a finanszrozási ügylethez kapcsolódó befektetési és szindikikátusi szerződések elkészítésében veszünk részt. Ügyvédi irodánk továbbá állandó megbízás alapján, különböző pénzügyi intézmények és alapkezelők részére végez jogi tanácsadást, portfólió társaságok jogi átvilágítását, amelynek keretén belül jogi véleményt adunk a hitelezési, illetve befektetési folymatok során megkötendő szerződésekkel, illetve az adott finanszírozáshoz kapcsolódó egyéb ügyletekkel összefüggésben. Az ügyvédi iroda pénz és tőkepiaci megbízói részére továbbá a „work out” tevékenységgel kapcsolatos végrehajtási feladatokat végez, illetve az ezekkel kapcsolatos peres és nem peres eljárásokban való képviseletet látja el.

 

 

Forráskoordinációs tevékenység

Az ügyvédi iroda megbízói számára segítséget nyújt a hazai és az európai uniós támogatási lehetőségek, a legoptimálisabb pénzintézeti finanszírozási források felkutatásában és igénybevételében, egyúttal részt vállal a pályázatok, jelentkezési kérelmek elkészítésében, a hitelkérelmek összeállításában, közbeszerzési eljárások lefolytatásában. A célok és a forrás típusának meghatározása mellett, az ügyvédi iroda együttműködik a forrás nyújtójával és az igénylővel a forrásbevonás során. A forrásszervezési folyamat során az ügyvédi iroda finomítani és véglegesíteni tudja a forráscélokat, konkretizálja a forrásszerzés lépéseit és az elvégzendő feladatokat.

 

Szellemi tulajdonnal kapcsolatos feladatellátás

Közreműködünk a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos eljárások megindításában, állásfoglalások, vélemények, okiratok készítésében, az iparjogvédelem és a szerzői jog területén adódó feladatok ellátásában. Ebben a körben az ügyvédi iroda biztosítani tudja iparjogvédelmi oltalmak megszerzését, és az azokkal kapcsolatos eljárások lefolytatását, használati, felhasználási szerződések (licencia) szerzői joggal, azon belül szoftverjoggal kapcsolatos felhasználási (licensz) szerződések, és egyéb átruházásra irányuló szerződések előkészítését.

 

 

Startup vállalkozások inkubációjához és piaci terjeszkedéséhez kapcsolódó feladatellátás

Az ügyvédi iroda forrásszervezési, főként kockázati tőke, illetve K+F+I projektekbe vissza nem térítendő támogatás bevonásával kapcsolatos tevékenysége révén az inkubáció, akceleráció, vagy már első, illetve másodkörös tőkebefektetés előtt álló induló innovatív vállalkozások számára nyújt segítséget. Az ügyvédi iroda a startup-ok számára nyújtott komplex tevékenysége keretében inkubációval foglalkozó szervezetekkel, egyetem bázisú inkubátorházakkal is szorosan, operatív szinten együttműködik Budapesten és az ország több nagyvárosában.

 

Számviteli és adójogi tanácsadás

Az ügyvédi iroda új vállalkozások létrehozása során közreműködik számviteli feladatatok teljesítésében, segítséget nyújt a vállalkozás jövőbeni tevékenységeinek figyelembevételével a társaság áfa alanyiságának meghatározásában, számviteli politikájának kialakításában, illetve amennyiben szükséges, közösségi adószámot igényel. Az ügyvédi iroda igény esetén eljár megbízói számára a különböző hatóságok (helyi önkormányzat, Nemzeti Adó és Vámhivatal) részére történő adatbejelentés és a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek beszerzése során. Az ügyvédi iroda eljár az adóhatóság előtt a megbízókat képviselve a fizetési könnyítési és méltányossági eljárások során, és segít megbízói számára az adóterhek megfizetésére vonatkozóan a legkedvezőbb megoldásokat megtalálni.

 

Végrehajtási eljárások, csőd –és felszámolási eljárások

Az ügyvédi iroda jelentős felszámolásokban, csőd és végrehajtási eljárásokban végzett, illetve végez jelenleg is válság- és csődmenedzselési feladatokat. Hitelezők megbízása alapján felszámolási eljárást kezdeményezünk, bejelentjük a hitelezői igényt, részt veszünk a hitelezői egyeztető tárgyalásokon, képviselve megbízó érdekeit. Az ügyvédi iroda ugyanakkor vállalja azt is, hogy a sajnálatos módon bajba került cégeket, vagy azok tulajdonosait, vezetőit felkészíti, illetve képviseli csőd, illetve felszámolási eljárásokban.

 

Közreműködés közbeszerzési eljárásokban

Az ügyvédi iroda hivatalos közbeszerzési tanácsadója közreműködésével szerepet vállalt több állami cég, illetve szervezet, egyházi intézmény, önkormányzat, valamint gazdasági társaság sikeres hazai és európai uniós pályázati eljárásban mind kiírói, mind pedig pályázói oldalon. A közbeszerzési eljárások kiírása során az ügyvédi iroda elkészíti, amennyiben szükséges a közbeszerzési szabályzatot, részvételi, ajánlati felhívások tervezetét, a vonatkozó bírálati jegyzőkönyveket, értesítéseket és közbeszerzési közzétételeket. Ajánlattevői oldalon pedig az ügyvédi iroda közreműködik a kiírásnak megfelelő ajánlat elkészítésében. Mind a kiírói, mind az ajánlattevői oldal részére végzünk közbeszerzési tanácsadást, továbbá igény esetén képviseletet látunk el a Közbeszerzési Hatóság előtt.

 

 

 

 

 

Az ügyvédi iroda megbízói köre

 

 

Ügyvédi irodánk a gazdaság szereplőinek széles köréből rendelkezik állandó és eseti jellegű megbízással.

 

 

Állami megbízók

Állami tulajdonú gazdasági társaságok stratégiai jogi, illetve általános jogi képviseletét látjuk el, mindemellett állandó megbízásban peres képviseletet látunk el egyes állami vagyonelemekkel kapcsolatos perekben. Az állami vagyon értékesítési tranzakcióihoz kapcsolódó kiemelt jelentőségű szerződések megkötése során jáunk el. Az állami tulajdonban lévő társaságok megbízása alapján közbeszerzési eljárások lefolytatásában és értékesítési tranzakciókban veszünk részt. A Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági társaságok követelésivel kapcsolatos végrehajtási eljárások megindítását, és az ezekhez szükséges képviseletet is ellátjuk.

 

Önkormányzati megbízók

Az önkormányzati megbízók részére főleg közbeszerzési eljárások lebonyolítását végezzük, továbbá feladatot vállalunk önkormányzati beruházások jogi és finanszírozási ügyeinek lebonyolításában külső szakértőként.

 

Csőd, felszámolási megbízók

Közreműködünk több jelentős felszámoló szervezet megbízásából csőd- és felszámolási eljárásokban, melynek során részt veszünk az eljárás alatt álló gazdasági társaságok reorganizációjában, továbbá szakértőink útján tanácsadást végzünk a hitelezői igények felmérése, besorolása, a felszámolás körébe vonható vagyon érékesítése körében a megbízó felszámoló szervezet igényének megfelelően.

 

Pénz és tőkepiaci megbízók

Az iroda több pénzügyi vállalkozás, tőkealap létrehozásában vett részt, közreműködött továbbá különböző pénzintézetek értékesítési rendszerének, hiteltermékeinek kidolgozásában, pénzügyi intézmények, alapkezelők és tőketársaságok belső szabályzatainak, szerződéses rendszerének kialakításában, jogszabályváltozásokból adódó aktualizálásában.

 

Ipari tevékenységet folytató megbízók

Az ipari termelő tevékenységet folytató megbízóinknak beruházásaik pénzügyi, gazdasági és jogi előkészítését végezzük el. Ez olyan szerteágazó tevékenység, amelybe éppúgy beletartozik a beruházási szerződések előkészítése, mint a finanszírozás hátterének kidolgozása, pályázatok előkészítése, vagy szabadalmi és védjegyügyintézés, illetve az ezekkel kapcsolatos jogi tanácsadás. Az ügyvédi iroda továbbá közreműködött ipari parkok létrehozásában is. Az ipari tevékenységet folytató megbízók között biztonságtechnikával, egyedi gépgyártással, finommechanikával foglalkozó vállalkozások egyaránt megtalálhatók.

 

Mezőgazdasági, élelmiszeripari megbízók

Az ügyvédi iroda ezen ágazathoz tartozó ügyfeleinek megbízásai mezőgazdasági, élelmiszeripari, kereskedelmi megbízásai reorganizációs tevékenységgel összefüggő komplex jogi tanácsadásra, akvizíciós eljárásokban való részvételre irányulnak. A mezőgazdasági és élelmiszerkereskedelmi megbízások során a támogatásokkal kapcsolatos előkészítő munkában is részt veszünk és a kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatását is elvégezzük. A mezőgazdasági, élelmiszeripari megbízók között megtalálhatók a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó termelő és értékesítő szövetkezetek, a mezőgazdasági termékeket előkészítő feldolgozó konzervgyárak, hűtőházak és élelmiszer érértékesítő láncok.

 

Szállodaipari megbízók

Az ügyvédi iroda szállodaipari projektek finanszírozásának szervezésében is részt vesz, továbbá értékesítési, szálláshelytöltési technikák kidolgozását végzi. Mindezen tevékenység során vállaljuk a szállodaiparral kapcsolatos engedélyezési eljárások lebonyolítását is.

 

Energetikai, környezetvédelmi megbízók

Az energetikai és környezetvédelmi megbízások szorosan kapcsolódnak az iroda pályázatokkal kapcsolatos tevékenységéhez, támogatásokat, pályázatokat kutatunk fel ezen cégek számára. Mindemellett ellátjuk a kapcsolódó franchise rendszer kidolgozásával, értékesítési hálózat létrehozásával, szabadalmi és védjegyügyintézéssel és jogi tanácsadással kapcsolatos feladatokat is. Az ügyvédi iroda megbízói között, ezen a területen hulladékgazdálkodással, kezeléssel, illetve megújuló energiával foglalkozó cégek egyaránt találhatók.

 

Pályázati, közbeszerzési megbízók

Az európai uniós pályázatok elkészítésében az ügyvédi iroda pályázatíró társaságokkal működik együtt. Részt veszünk továbbá a támogatásokhoz szorosan kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatásában. Mind a kiírói, mind az ajánlattevői oldaltól rendelkezünk megbízásokkal.

 

 

Az ügyvédi iroda alakalmazásában álló ügyvédek:

 

dr. Sárecz Judit

irodavezető ügyvéd

bank szakjogász

közgazdasági szakokleveles jogász

külkereskedelmi szakjogász

okleveles könyvvizsgáló

értékpapírjogi szakértő

 

dr. Barabás-Szabó Zsolt

alkalmazott ügyvéd

bank szakjogász

befektetési, vállalatfinanszírozási, tőzsdei szakjogász

 

dr. Csaplár Dániel

alkalmazott ügyvéd

felsőfokú iparjogvédelmi szakértő

 

dr. Zala Péter

alkalmazott ügyvéd

nemzetközi jogi szakértő

 

dr. Elmer Botond

ügyvédjelölt

 

 

Az ügyvédi iroda infrastruktúrája

 

Az ügyvédi iroda magas színvonalon látja el megbízásait a fent részletezett, speciális területekkel foglalkozó kollégák közreműködésével. Az ügyvédi iroda állandó mkunkatársainak körét bővítik könyvvizsgáló, könyvelő műszaki- és ingatlanszakértő, vagyonértékelő kollégák.

Az ügyvédi iroda munkatársai a magyar mellett angol, német, francia, finn, orosz, bolgár felső fokú szintű nyelvtudással rendelkeznek.

 

Az ügyvédi iroda  székhelye

 

1051 Budapest, Vörösmarty tér 2. IV. em. 4.

 

E-mail: sarecz@sarecz.com